Articles of association

The articles of association is only available in Swedish.

1 § Firma och hemort

Bolagets namn är Eevia Health Abp, på finska Eevia Health Oyj och på engelska Eevia Health Plc. Bolagets hemort är Kauhajoki.

2 § Verksamhet

Bolagets verksamhet är tillverkning och extrahering av naturaprodukter och tillverkningsämnen för näringsintag, kosmetik, livsmedel, läkevetenskap och djurläkevetenskap samt all övrig laglig verksamhet. Bolaget kan äga fastigheter och värdepapper samt bedriva hyresverksamhet och värdepappershandel.

3 § Värdeandelssystem

Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet.

4 § Styrelse

Bolaget har en styrelse som består av 1-5 ordinarie ledamöter samt en ersättare om styrelsens ledamöter är mindre en tre. Styrelsen ledamöter väljs till sitt uppdrag fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

5 § Verkställande direktör

Bolaget kan ha en verkställande direktör, som väljs av styrelsen.

6 § Företrädande

Bolaget företräds av styrelsen samt av styrelsens ordförande och verkställande direktören var för sig samt av två styrelsemedlemmar tillsammans. Styrelsen besluter om beviljande av prokura. Styrelsen kan bevilja en eller flera personer rätt att företräda bolaget var för sig eller tillsammans med någon annan företrädningsberättigad person.

7 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall delges aktieägarna genom att publicera kallelsen på bolagets internetsidor eller på ett annat bevisligt sätt. Kallelsen ska ske tidigast tre (3) månader före stämman och senast en vecka före avstämningsdagen för bolagsstämman.

8 § Deltagande

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast på i kallelsen till stämman nämnd dag som får infalla tidigast 10 dagar före stämman. Endast aktieägare som åtta vardagar före bolagsstämman (bolagsstämmans avstämningsdag) är införda i aktieägarförteckningen rätt att delta bolagsstämman.

9 § Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen på en av styrelsen bestämd dag inom sex månader från utgången av räkenskapsperioden.